13:31

17 czerwca 2024 r.;    Imieniny obchodzą: Albert, Laura, Adolf

 

WAT - patronat

WGiSR UW - patronat

Certyfikat - Program WARS i SAWA

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI - XXIV LO im. C. K. Norwida

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Podstawa prawna:

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku - art. 55 ust. 3 (z późniejszymi zmianami),
 • Statut XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie.

I Postanowienia ogólne

1. Samorząd Uczniowski z mocy prawa tworzą wszyscy uczniowie XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida.
2. W poszczególnych klasach działają Samorządy Klasowe, których członkami są wszyscy uczniowie danej klasy.
3. Organy Samorządu Uczniowskiego są wybieranie przez uczniów w demokratycznych wyborach.
4. Zarząd Samorządu Klasowego, Rada i Zarząd Samorządu Uczniowski zobowiązane są informować ogół uczniów o swojej działalności.
5. Kadencja Zarząd Samorządu Klasowego, Rady i Zarząd Samorządu Uczniowskiego XXIV LO im. Cypriana Kamila Norwida trwa rok.

 

II Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego

1. Celem działania Samorządu Uczniowskiego jest:
 • uczestnictwo młodzieży w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz budowaniu relacji uczniów ze społecznością;
 • stwarzanie warunków do wyzwalania w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;
 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania uczniów, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;
 • uczenie się demokratycznych form współżycia;
 • pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole;
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
 • uczenie się odpowiedzialności oraz rozumienia odrębności przekonań, tolerancji;
 • wszechstronne działanie motywujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom;
 • organizowanie wolnego czasu uczniów.
2. Do głównych zadań Samorządu Uczniowskiego należy:
 • współdziałanie z innymi organami szkoły w kierunku zapewnienia uczniom odpowiednich warunków do nauki oraz udzielania niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej;
 • przedstawianie władzom szkoły opinii dotyczących istotnych spraw szkoły;
 • współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i turystyczno - krajoznawczych;
 • dbanie o dobre imię i cześć szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
 • troska o sprzęt i urządzenia szkolne oraz organizowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska;
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce;
 • zapobieganie i rozstrzyganie sporów między uczniami, uczniami i nauczycielami;
 • organizowanie życia kulturalnego młodzieży na terenie szkoły oraz organizowanie uroczystości szkolnych.

 

III Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd Uczniowski broni praw uczniowskich i czuwa nad ich przestrzeganiem.
2. Samorząd Uczniowski ma obowiązek współpracy z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom właściwych warunków do nauki i pracy.
3. Samorząd Uczniowski ma prawo do:
 • uzyskiwania informacji o bieżącej działalności szkoły;
 • przedstawiania władzom szkoły oraz Radzie Pedagogicznej swoich wniosków dotyczących funkcjonowania szkoły, planu dydaktyczno - wychowawczego;
 • występowania w sprawach określonych w Statucie XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie;
 • współtworzenia dokumentów i przepisów wewnątrzszkolnych dotyczących uczniów;
 • organizowania życia szkolnego, czyli działalności naukowej, kulturalnej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami oraz możliwościami organizacyjnymi szkoły;
 • udziału swoich przedstawicieli w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących uczniów, na zaproszenie Przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
 • zapoznania się z regulaminem oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
 • redagowania i wydawania własnej gazetki szkolnej;
 • zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród przyznawanych w szkole oraz wnoszenia uwag do opinii władz szkoły o poszczególnych uczniach;
 • przedstawiania opinii w sytuacji, gdy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły, w drodze decyzji, skreśla ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie szkoły;
 • dysponowania w porozumieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież;
 • zamieszczania aktualnych wiadomości o swoich działaniach w gablocie Samorządu Uczniowskiego i na stronie internetowej szkoły.
4. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy - na wniosek dyrektora szkoły - opracowywanie i dostarczanie opinii uczniów o nauczycielu, którego praca podlega ocenie.

 

IV Prawa i obowiązki ucznia

1. Prawa i obowiązki uczniów określa jednolity tekst Statutu XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie.
2. Zapis w Statucie dotyczący praw i obowiązków uczniów opiniuje Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
3. Uczeń ma prawo zgłosić naruszenie swoich praw do władz Samorządu Uczniowskiego.
4. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą z tego powodu ponosić negatywnych konsekwencji.

 

V Organy Samorządu Uczniowskiego i ich kompetencje

1. Organy Samorządu Uczniowskiego są reprezentantami ogółu uczniów XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie.
2. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
 • Zarząd Samorządu Uczniowskiego,
 • Rada Samorządu Uczniowskiego,
 • Zarząd Samorządu Klasowego,
 • Rada Wolontariatu.

V.1 Rada Samorządu Uczniowskiego
1. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą Przewodniczący Samorządów wszystkich klas XXIV LO. (W razie nieobecności Przewodniczącego Samorządu Klasy w obradach uczestniczy zastępca lub inny wskazany członek Zarządu Samorządu Klasowego)
2. Rada obraduje na zebraniach zwołanych przez Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
3. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący Samorządu (lub wyznaczony przez niego członek Zarządu Samorządu Uczniowskiego).
4. Zebrania Rady powinny być zwoływane, co najmniej raz na kwartał.
5. O zwołanie Rady może wystąpić Dyrektor, Opiekun Samorządu, Samorząd Klasy.
6. Do kompetencji Rady Samorządu Uczniowskiego należy:
 • reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec Dyrekcji i Rady;
 • czuwanie nad przestrzeganiem praw ucznia;
 • przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Samorządu Uczniowskiego;
 • uchwalanie budżetu;
 • uchwalanie i modyfikowanie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego;
 • odwoływanie Zarządu Samorządu Uczniowskiego lub jego członków, jeżeli nie wykonują powierzonych im zadań;
 • powoływanie Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego;
 • uchwalanie absolutorium dla ustępującego Zarządu Samorządu Uczniowskiego;
 • powoływanie komisji opiniującej pracę nauczycieli na wniosek dyrektora szkoły;
 • wybór rzeczników praw ucznia (spośród nauczycieli i uczniów).

V.2 Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wybrany jest w powszechnych, bezpośrednich, równych i tajnych wyborach.
2. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego jest przedstawicielem społeczności uczniowskiej.
3. Kandydatem na Przewodniczącego może być uczeń liceum, który osiąga minimum dobre wyniki w nauce, odznacza się wysoką kulturą osobistą, jest osobą odpowiedzialną, dobrze zorganizowaną, niekonfliktową i cieszącą się zaufaniem ze strony rówieśników oraz pracowników szkoły.
4. Do zadań Przewodniczącego należy:
 • kierowanie pracą Zarządu Samorządu Uczniowskiego;
 • zwoływanie i przewodniczenie Radzie Samorządu Uczniowskiego;
 • podejmowanie inicjatyw w sprawach uczniowskich;
 • realizowanie programu prac Samorządu Uczniowskiego;
 • organizowanie zajęć i spotkań pozalekcyjnych;
 • przewodniczenie Zarządowi i Radzie Samorządu Uczniowskiego;
 • współpraca z Samorządami Klasowymi;
 • utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
 • zwoływanie zebrań Zarządu i Rady Samorządu Uczniowskiego;
 • współuczestniczenie w rozwiązywaniu problemów młodzieży, wszelkich sporów i konfliktów pomiędzy uczniami;
 • umożliwianie realizacji inicjatyw uczniowskich;
5. W przypadku niewywiązywania się przez Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego ze swoich obowiązków, Rada Samorządu Uczniowskiego ma prawo odwołać go ze sprawowanej funkcji większością głosów.

V.3 Zarząd Samorządu Uczniowskiego
1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z uczniów wybranych w powszechnych, bezpośrednich, równych i tajnych wyborach.
2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest organem wykonawczym. Liczy 5-8 osób wybranych w demokratycznych wyborach. Liczy od kilku do kilkunastu osób.
3. Do kompetencji Zarządu Samorządu Uczniowskiego należy:
 • kierowanie bieżącą działalnością Samorządu Uczniowskiego;
 • reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego na zewnątrz;
 • współorganizowanie życia szkolnego;
 • opracowanie rocznego planu pracy Samorządu Uczniowskiego;
 • kierowanie gospodarką Samorządu Uczniowskiego;
 • przeprowadzanie wśród uczniów - za zgodą dyrektora szkoły - ankiet diagnozujących życie szkolne;
 • uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej w części dotyczącej sprawozdań i opinii uczniowskich;
 • przedstawianie dyrektorowi szkoły oraz Radzie Pedagogicznej wniosków, opinii i petycji dotyczących życia szkolnego;
 • organizowanie referendum w sprawach ważnych dla szkoły;
 • nadzorowanie pracy Rady Wolontariatu;
 • organizowanie warsztatów integracyjno - programowych dla członków Zarządu i Rady Samorządu Uczniowskiego.
4. Zebrania Zarządu zwołuje Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego nie rzadziej niż raz w miesiącu.
5. Członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego można odwołać, jeżeli nie przestrzega Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, uchyla się od obowiązków szkolnych.

V.4 Rada Wolontariatu
1. Rada Wolontariatu koordynuje zadania z zakresu wolontariatu poprzez:
 • diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły;
 • opiniowanie ofert działań;
 • decydowanie o realizacji wybranych działań.
2. Rada Wolontariatu działa zgodnie z Regulaminem Wolontariatu określonym i uchwalonym przez zespół samorządów klasowych.
3. Rada Wolontariatu ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego opiekę nad szkolnym wolontariatem.

V.5 Zarząd Samorządu Klasowego
1. Zarząd Samorządu Klasowego reprezentuje uczniów klasy.
2. Na wniosek uczniów lub wychowawcy klasy mogą być przeprowadzone ponowne wybory Samorządu Klasowego.
3. Przewodniczący Samorządu Klasowego reprezentują klasę w pracach Rady Samorządu Uczniowskiego.

 

VI Opiekun Samorządu Uczniowskiego

1. Dyrektor szkoły powołuje Opiekuna Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej.
2. Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
 • czuwa nad pracami Samorządu Uczniowskiego;
 • pomaga w dotarciu do odpowiednich dokumentów prawnych i szkolnych;
 • pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach;
 • pomaga w prowadzeniu dokumentacji Samorządu Uczniowskiego;
 • ma prawo wstrzymać realizację decyzji organów Samorządu Uczniowskiego niezgodnych ze Statutem szkoły;
 • jest jedyną osobą uprawnioną do zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością w Samorządzie Uczniowskim;
 • tylko w uzasadnionych przypadkach może zwoływać specjalne zebrania Zarządu i Rady Samorządu Uczniowskiego w czasie zajęć lekcyjnych.
3. Opiekunowi Samorządu Uczniowskiego przysługuje prawo wstrzymania realizacji decyzji organów Samorządu Uczniowskiego niezgodnych ze Statutem XXIV LO im. Cypriana Kamila Norwida.

 

VII Fundusze Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd Uczniowski prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Fundusze pochodzą z dochodów własnych z imprez, zbiórek, akcji oraz z dobrowolnych wpłat uczniów, rodziców, innych osób i instytucji.
2. Przy wykorzystaniu funduszy obowiązują ogólne przepisy o gospodarce finansowej.
3. O sposobie wykorzystania środków finansowych decyduje Zarząd Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z Opiekunem.
4. Wszelkie operacje finansowe (dochody i wydatki) powinny być skrupulatnie odnotowane przez skarbnika pod nadzorem Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
5. Dokumentację finansową przechowuje przez rok od zakończenia kadencji Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

 

VIII Tryb przeprowadzania wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego (ordynacja wyborcza)

1. Wybory Przewodniczącego i Zarządu Samorządu Uczniowskiego przeprowadza Komisja Wyborcza.
2. Komisja Wyborcza jest powoływana przez ustępujący Zarząd i działa pod nadzorem Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
3. W skład Komisji Wyborczej wchodzą uczniowie, którzy nie kandydują do Zarządu.
4. Komisja Wyborcza czuwa nad przebiegiem kampanii wyborczej, przygotowuje wybory (listy głosujących, listy kandydatów, karty do głosowania, lokal wyborczy, urnę wyborczą), przeprowadza je, liczy głosy, sporządza protokół i ogłasza wyniki.
5. Kandydat na przewodniczącego jest uczniem naszego Liceum, uzyskał akceptację swojego wychowawcy oraz zebrał podpisy minimum 10 innych uczniów naszego Liceum wspierających jego kandydaturęoraz przedkłada wraz z listą swój realny do zrealizowania program wyborczy. Uczniowie wspierający kandydata stanowią jego Komitet Wyborczy  i wspierają go w trakcie walki o głosy w okresie poprzedzającym głosowanie.
5a. Kandydaci, wobec których wysunięte będą umotywowane na piśmie zastrzeżenia uznane przez Komisję Wyborczą, zostaną skreśleni z listy kandydatów.
6. Przed wyborami odbywa się kampania wyborcza, w której powinni uczestniczyć wszyscy kandydaci.
7. Kampania wyborcza trwa tydzień przed wyborami i może przyjmować wszelkie formy agitacji (plakatowanie, spotkania przedwyborcze, ulotki, wiersze, piosenki itd.), o ile nie godzą one w mienie prywatne i szkolne, nietykalność osobistą oraz poszanowanie uczuć innych kandydatów czy wyborców.
7a. Kampania wyborcza odbywać się może tylko i wyłącznie na terenie szkoły. Nie można prowadzić kampanii na fanpage'u XXIV LO. Każdy post lub komentarz dotyczący wyborów lub kandydata na Przewodniczącego SU- zostanie usunięty przez administratora strony.
8. W dniu poprzedzającym wybory kandydaci są zobowiązani usunąć wszelkie materiały reklamujące ich osoby.
9. Wybory odbywają się w ciągu jednego dnia.
10. Komisja Wyborcza ustala listę kandydatów w porządku alfabetycznym.
11. Głos można oddać na jednego kandydata. (Jeśli na karcie wskazano więcej niż jedna osobę głos jest nieważny.)
11a. W przypadku zgłoszenia się tylko jednego kandydata, Kampania Wyborcza trwa tyle samo. Kandydat wygrywa Wybory po uzyskaniu większości głosów w wyniku przeprowadzonego głosowania.
11b. W przypadku nie zgłoszenia się żadnego kandydata lub zgłoszenia się jednego kandydata, który nie uzyska większości głosów w wyniku głosowania- obowiązki przewodniczącego pełni dotychczasowy przewodniczący za jego zgodą lub w przypadku braku zgody przewodniczącego, obowiązki pełni Rada Samorządu Uczniowskiego do czasu przeprowadzenia kolejnych wyborów tj. nie dłużej niż w ciągu 2 miesięcy.
12. Głosuje się przez postawienie krzyżyka przy nazwisku kandydata.
13. Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza w obecności Opiekuna Samorządu przystępuje do liczenia głosów.
14. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje ten kandydat, który uzyska największą liczbę głosów.
15. Członkami Zarządu zostają uczniowie, którzy otrzymali kolejno najwięcej głosów, aż do wyczerpania miejsc mandatowych.
16. Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów.
 
 
 
Perspektywy certyfikat
 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Warszawie

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
tel./fax. - sekretariat: 022-836-42-92
tel. - pokój nauczycielski: 022-836-42-32
e-mail: sekretariat@norwid.waw.pl
sekretariat.lo24@eduwarszawa.pl
Promethidion - Norwid