16:43

20 stycznia 2022 r.;    Imieniny obchodzą: Fabian, Sebastian

 

WAT - patronat

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Informacja o dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-10-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sławomir Dmowski, sekretariat@norwid.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0 22 836 42 92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ulicy Obozowej 60.

Dojście piesze jest od ulicy Włodzimierza Majakowskiego. Przejścia dla pieszych przy ulicy Włodzimierza Majakowskiego nie posiada sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikami od ul. Włodzimierza Majakowskiego występują schody.

Najbliższa stacja PKP Warszawa Koło znajduje się w odległości do ok.200 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych i windy dla osób niepełnosprawnych i dzieci przewożonych w wózku.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 120 m: PKP Koło 05 (kierunek: Szczęśliwice 04: Nr 186, Szczęśliwice 03: Nr 414), oraz 130 m PKP Koło 06 (kierunek: Nowodwory 09: Nr 186, Bródno-Podgrodzie 06: Nr 414)

Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 50 m: PKP Koło 04 (kierunek: Boernerowo 01: Nr 20, Nowe Bemowo 03: Nr 23, Nowe Bemowo 03: Nr 24, Koło 01: Nr 26), oraz 55 m PKP Koło 03 (kierunek: Żerań FSO 05: Nr 20, Czynszowa 01: Nr 23, Gocławek 06: Nr 24, Wiatraczana 13: Nr 26).

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy chodniku prowadzącym z ulicy Obozowej do wejścia szkoły przy ulicy Włodzimierza Majakowskiego w odległości kilku metrów od wejścia do budynku szkoły. Dojazd na w/w miejsce od ul. Włodzimierza Majakowskiego. Drugie miejsce dla niepełnosprawnych znajduje się przy ulicy Długomiła (należy następnie dojść pieszo odcinek około 100 m ulicami Obozową – po chodniku, skręcić w lewo w ulicę Włodzimierza Majakowskiego i dojść do wejścia do Liceum).

Najbliższy postój taksówek jest na Długomiła.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

 

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do budynku szkoły jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Włodzimierza Majakowskiego - jest wyposażone w drzwi drewniane, dwuskrzydłowe i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia (uwaga: miejscami są zwężenia chodnika, ze względu na istniejące zadrzewienie). Na drzwiach znajduje się stosowne oznakowanie wejścia. Przejście do wnętrza szkoły jest przez szatnię i korytarze szkolne. Pomieszczenia w budynku szkoły – sale lekcyjne usytuowane są na parterze, I piętrze i drugim piętrze (brak wind), zaś miejsce do obsługi petentów (sekretariat) znajduje się na I piętrze (z głównych schodów należy skręcić w lewo – drzwi wejściowe znajdują się na wprost i są stosownie opisane nazwą „Sekretariat”. W szkole nie są dostępne oznakowania dotykowe na posadzce. Tablica informacyjna jest usytuowana niedaleko od wejścia. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w budynku szkoły (w tym salach lekcyjnych i sekretariacie).

Korytarze na parterze, I piętrze i II piętrze nie są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób (wyjątkiem są dojścia do sal lekcyjnych 19, 20, 21 i 22 – znajdujące się za przejściem – drzwiami). W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Petenci obsługiwani są wyłącznie w sekretariacie znajdującym się na I piętrze w budynku szkoły.

W lokalu nie ma wind.

Brak pętli indukcyjnych w budynku. W szkole brak jest tablic elektronicznych o kolejce osób oczekujących.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

W budynku szkoły brak jest dostępu do tłumacza PJM.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta nie jest specjalnie przystosowana dla osób z niepełnosprawnością (jest jednak możliwość aby z niej skorzystać) – znajduje się ona na parterze, tuż za wejściem do budynku szkoły i szatnią (dostępne są toalety dla mężczyzn i kobiet). Drzwi do toalety nie wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest ograniczona przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Brak jest specjalistycznej miski ustępowej dostosowanej specjalnie dla osób niepełnosprawnych. W toaletach znajdują się natomiast umywalki. Dostępne są płyny odkażające.

W budynku brak jest pokoju dla matki z dzieckiem.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.

 

 
 
Perspektywy certyfikat
 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Warszawie

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
tel./fax. - sekretariat: 022-836-42-92
tel. - pokój nauczycielski: 022-836-42-32
e-mail: sekretariat@norwid.waw.pl
Promethidion - Norwid